Kurzy cez úrad práce KOMPAS + a RE-PAS

Prostredníctvom Úradu práce a nového projektu KOMPAS+ , alebo RE-PAS môžete u nás v rámci kompetenčného , resp. rekvalifikačnému kurzu absolvovať špecializované jazykové kurzy ZADARMO

Ponuka kurzov

Vybrať si môžete z celej ponuky kurzov uvedenej na našej stránke. Kurzy cez úrad práce trvajú dva mesiace, počas ktorých absolvujete 180 hodín jazykovej výučby v skupine 4-6 študentov.

Čo je RE-PAS a KOMPAS+

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje príspevky na rekvalifikáciu resp. kompetenčné kurzy pre uchádzačov o zamestnanie v rámci programov RE-PAS a KOMPAS+:

  • Program RE-PAS je určený pre uchádzačov o zamestnanie, ktorí chcú absolvovať rekvalifikáciu – prípravu na uplatnenie sa na trhu práce, s cieľom nadobudnutia teoretických a praktických vedomostí, schopností a zručností vo vybranom vzdelávacom kurze, ktorý zrealizuje poskytovateľ rekvalifikácie. Bližšie informácie o programe RE-PAS.
  • Program KOMPAS+ je určený pre uchádzačov o zamestnanie do 29 rokov, ktorí chcú absolvovať kompetenčný kurz – prípravu na uplatnenie sa na trhu práce s cieľom nadobudnúť vybrané kľúčové kompetencie, ktorý zrealizuje poskytovateľ kompetenčného kurzu, ktorého si vybral uchádzač o zamestnanie. Na účely KOMPAS+ sa za kompetenčné kurzy považujú kurzy zamerané na rozvoj komunikačných, počítačových, manažérskych, sociálnych, podnikateľských a jazykových kompetencií. Bližšie informácie o programe KOMPAS+.

Uchádzač o zamestnanie tak má možnosť bezplatne absolvovať rekvalifikáciu alebo kompetenčný kurz, ktorú si sám vyberie, a po absolvovaní ktorej má možnosť uplatniť sa na trhu práce.

Kurzovné a ďalšie náklady za vás v plnej výške uhradí Úrad práce!

Ako postupovať, aby ste mali kurz cez KOMPAS+ , alebo REPAS zadarmo?

Postup získania príspevku na rekvalifikáciu (RE-PAS), alebo kompetenčný kurz (KOMPAS+):

  • Uchádzač o zamestnanie si môže sám vybrať rekvalifikačný/kompetenčný kurz. Pre záujemcov o RE-PAS/KOMPAS+ ponúkame kvalitné a p kurzy pripravené pre potreby zamestnávateľov v rôznych oblastiach kde je nevyhnutne potrebná znalosť cudzieho jazyka.
  • Nie je však možné, aby si uchádzač o zamestnanie zvolil rovnakú rekvalifikáciu/kompetenčný kurz, akú mu už úrad práce, sociálnych vecí uhradil v priebehu predchádzajúcich 5 rokov.
  • Uchádzač o zamestnanie podá na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, kde je evidovaný, vyplnenú požiadavku na RE-PAS/KOMPAS+ v dostatočnom časovom predstihu s ohľadom na predpokladaný začiatok kurzu (tak, aby mal úrad časový priestor na jej administratívne spracovanie a posúdenie). Požiadavku je potrebné podať na predpísanom formulári: požiadavka na RE-PASpožiadavka na KOMPAS+.
  • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny požiadavku zhodnotí z hľadiska účelnosti a efektívnosti a schváli alebo neschváli ju.
  • Ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny predloženú požiadavku schváli, uzatvorí s uchádzačom o zamestnanie dohodu o úhrade príspevku na rekvalifikáciu

Kurzy je možné absolvovať na všetkých našich pobočkách – Lučenec, Veľký Krtíš, Banská Bystrica a Ružomberok.

Kontaktujte nás na tel.: 0910 661 661 , alebo mailom na info@lingua-academia.com a informujte sa aj na vašom Úrade práce.

NEPREMEŠKAJTE šancu získať bezplatnú rekvalifikáciu v anglickom jazyku a požiadajte o ňu už teraz.