Cambridge English

VŠEOBECNÁ ANGLIČTINA

KET

Skúška KET je určená pre kandidátov, ktorí majú za sebou približne 1 rok jazykového štúdia a sú na úrovni A2 podľa Spoločenského európskeho referenčného rámca pre jazyky. Skúška je vhodná ako motivácia pre deti a dospievajúcich. Špeciálny variant skúšky je KET for Schools, pričom skúška je prispôsobená skúsenostiam žiakov základných škôl. Skúšku je možné vykonať v u nás prostredníctvom E – KU alebo priamo v E-KU v Nitre klasickou alebo počítačovou formou. Záujemcovia sa môžu prihlásiť online, takisto aj uhradiť poplatok za skúšku. E – KU Inštitút JaIK je v oblasti typom otvoreného skúškového centra na úrovni Britskej rady.

Obsah skúšky

• Reading / Čítanie s porozumením + Writing / Písaný prejav – 1 hodina a 10 minút
• Listening / Počúvanie – približne 30 minút
• Speaking / Hovorený prejav – približne 8-10 minút vo dvojici uchádzačov

Hodnotenie a výsledky

Minimálna hodnota pre úspešné absolvovanie skúšky z angličtiny zodpovedá asi 70% z celkového počtu bodov. Na úspešné absolvovanie nie je treba túto úroveň dosiahnuť v každej jednotlivej časti skúšky. Úspešní kandidáti získajú certifikát s jedným z hodnotiacich stupňov – „Pass with Merit“ (prvý stupeň) alebo „Pass“ (druhý stupeň). Neúspešní kandidáti sú ohodnotení stupňami „Narrow Fail“ a „Fail“. Do pozornosti dávame kandidátom webovú stránku, na ktorej je podrobne vysvetlené hodnotenie, ako aj výsledky dosiahnuté na skúške.

PET

Skúška PET je určená pre kandidátov, ktorí majú za sebou približne 2 roky jazykového vzdelávania a sú na úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Skúška je vhodná ako motivačný nástroj pre dospievajúcich alebo ako jazyková kvalifikácia pre recepčné, resp. nižší administratívny personál. Skúška PET for Schools je prispôsobená skúsenostiam žiakov základných škôl. Skúška PET je v SR uznávaná ako náhrada maturitnej skúšky z angličtiny. Skúšku je možné vykonať v našichpriestoroch prostredníctvom E-KU alebo priamo v E – KU v nitre klasickou alebo počítačovou formou. Záujemcovia sa môžu prihlásiť online, takisto aj uhradiť poplatok za skúšku.

Obsah skúšky

 • Reading / Čítanie s porozumením + Writing / Písaný prejav – 1 hodina a 30 minút
 • Listening / Počúvanie – približne 40 minút
 • Speaking / Hovorený prejav – približne 10-12 minút vo dvojici uchádzačov

Hodnotenie a výsledky

Minimálna hodnota pre úspešné absolvovanie skúšky zodpovedá asi 70% z celkového počtu bodov. Na úspešné absolvovanie nie je treba túto úroveň dosiahnuť v každej jednotlivej časti skúšky. Úspešní kandidáti obdržia certifikát s jedným z hodnotiacich stupňov – „Pass with Merit“ (prvý stupeň) alebo „Pass“ (druhý stupeň). Neúspešní sú kandidáti ohodnotení stupňami „Narrow Fail“ a „Fail“.

FCE

Certifikát je určený pre kandidátov, ktorí absolvovali približne 4 – 5 rokov štúdia a sú na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Úroveň B2 je celosvetovo najrozšírenejšia jazyková úroveň. Táto skúška je vhodná pre stredný administratívny personál (napr. sekretárky), ale aj študentov. Skúška FCE je v SR uznávaná ako náhrada maturitnej skúšky z angličtiny. Skúšku je možné vykonať  v našich priestoroch prostredníctvom E-KU alebo priamo  v E – KU v Nitre klasickou alebo počítačovou formou. Záujemcovia sa môžu prihlásiť online, takisto aj uhradiť poplatok za skúšku. E – KU Inštitút  JaIK je v oblasti skúšok typom otvoreného cambridgeského skúškového centra na úrovni Britskej rady v Bratislave.

Obsah skúšky

 • Reading / Čítanie s porozumením  – 1 hodina
 • Writing / Písaný prejav – 1 hodina a 20 minút
 • Use of English / Jazyk v kontexte – 45 minút
 • Listening / Počúvanie – približne 40 minút
 • Speaking / Hovorený prejav – 14 minút

Hodnotenie a výsledky

Minimálna hodnota pre úspešné zloženie skúšky z angličtiny zodpovedá asi 60% z celkového počtu bodov. Na úspešné absolvovanie nie je treba túto úroveň dosiahnuť v každej jednotlivej časti skúšky. Úspešní kandidáti obdržia certifikát s jedným z hodnotiacich stupňov A, B, C. Neúspešní kandidáti sú hodnotení stupňami D a E.

CAE

Skúška CAE je určená pre kandidátov, ktorí majú za sebou približne 7 rokov štúdia a sú na úrovni C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Táto skúška je vhodná pre študentov, vedúcich pracovníkov a pod. Na mnohých britských univerzitách je táto skúška povinnou vstupnou jazykovou požiadavkou. Skúška je v SR uznávaná ako náhrada maturitnej skúšky z angličtiny. Skúšku je možné vykonať v našich priestoroch prostredníctvom E-KU, alebo priamo v E – KU v Nitre klasickou alebo počítačovou formou. Záujemcovia sa môžu prihlásiť online, takisto aj uhradiť poplatok za skúšku. E – KU Inštitút  JaIK je v oblasti typom otvoreného skúškového centra na úrovni Britskej rady.

Obsah skúšky

 • Reading / Čítanie s porozumením  – 1 hodina 15 minút
 • Writing / Písaný prejav – 1 hodina a 30 minút
 • Use of English / Jazyk v kontexte – 1 hodina
 • Listening / Počúvanie – približne 40 minút
 • Speaking / Hovorený prejav – 15 minút

Hodnotenie a výsledky

Minimálna hodnota pre úspešné zvládnutie tejto cambridgeskej skúšky z angličtiny zodpovedá asi 60% z celkového počtu bodov. Na úspešné absolvovanie nie je treba túto úroveň dosiahnuť v každej jednotlivej časti skúšky. Úspešní kandidáti obdržia certifikát s jedným z hodnotiacich stupňov A, B, C. Neúspešní kandidáti sú ohodnotení stupňami D a E.

OBCHODNÁ ANGLIČTINA

Cambridgeské skúšky BEC – vstupenka (nielen) pre vysokoškolákov do sveta medzinárodného biznisu

V dnešnom dravom podnikateľskom prostredí spoločnosti hľadajú zamestnancov, ktorí aktívne ovládajú anglický jazyk a pomôžu im presadiť sa na globalizovanom trhu podnikania. Okrem všeobecnej angličtiny je pre manažment firiem dôležité, aby  zamestnanci ovládali odbornú terminológiu obchodnej angličtiny. Preto University of Cambridge vyvinula medzinárodne uznávané skúšky  Business English Certificates (BEC) na troch jazykových úrovniach. Pre vysokoškolákov sa odporúčajú skúšky na úrovni B2 – BEC Vantage, resp. na úrovni C1- BEC Higher.

Zamestnávateľ na základe certifikátu BEC má záruku, že uchádzač ovláda obchodný jazyk, dokáže pracovať s obchodnou korešpondenciou, rozumie článkom z finančnej a podnikateľskej oblasti, dokáže sa aktívne zapájať do obchodných rokovaní a pod.

Tohto momentu sú si  vedomé aj medzinárodné spoločnosti ako Sony Ericsson, Shell, Vodafone, Bayer, Coca-Cola atď., ktoré certifikáty BEC vyžadujú od svojich zamestnancov. Medzi ne sa zaradili aj spoločnosti pôsobiace na Slovensku, napr. Národná banka Slovenska, Slovnaft, Pivovary Topvar, Holcim Slovensko, IBM Slovakia, DHL Slovakia a ďalšie.

BEC PRELIMINARY / B1

Skúška pre kandidátov so strednou úrovňou znalosti anglického jazyka (úroveň B1 Spoločného európskeho referenčného rámca Rady Európy).  Táto úroveň zodpovedá stupňu Cambridge level 1- PET.

Obsah skúšky

 • Reading / Čítanie s porozumením + Writing / Písaný prejav – 1 hodina a 30 minút
 • Listening / Počúvanie – cca 40 minút
 • Speaking / Hovorený prejav – približne 12 minút vo dvojici uchádzačov

Hodnotenie a výsledky

Minimálna hodnota pre úspešné absolvovanie skúšky zodpovedá asi 70% z celkového počtu bodov. Na úspešné absolvovanie nie je treba túto úroveň dosiahnuť v každej jednotlivej časti skúšky. Úspešní kandidáti obdržia certifikát s jedným z hodnotiacich stupňov – „Pass with Merit“ (prvý stupeň) alebo „Pass“ (druhý stupeň). Neúspešné stupne sú „Narrow Fail“ a „Fail“.

BEC VANTAQE / B2

Skúška pre kandidátov s pokročilejšou úrovňou anglického jazyka, ktorí už pracujú alebo sa pripravujú na zamestnanie v obchodnej sfére, od všeobecných povolaní v kancelárii po výrobu a finančné služby (úroveň B2 Spoločného európskeho referenčného rámca Rady Európy).  Táto úroveň zodpovedá úrovni Cambridge level 3 – FCE.

Obsah skúšky

 • Reading / Čítanie s porozumením  – 1 hodina
 • Writing / Písaný prejav – 45 minút
 • Listening / Počúvanie – približne 40 minút
 • Speaking / Hovorený prejav – 14 minút vo dvojici kandidátov

Hodnotenie a výsledky

Minimálna hodnota pre úspešné urobenie skúšky zodpovedá asi 60% z celkového počtu bodov. Na úspešné absolvovanie nie je treba túto úroveň dosiahnuť v každej jednotlivej časti skúšky. Úspešní kandidáti obdržia certifikát s jedným z hodnotiacich stupňov A, B, C. Neúspešní so stupňami D a E.

Fail“.

BEC HIGHER /C1

Skúška pre kandidátov s pokročilou úrovňou anglického jazyka, ktorí už získali alebo získavajú obchodné a administratívne skúsenosti. Poslucháči na tejto úrovni by mali zvládnuť zložitejšie vetné konštrukcie a predviesť znalosti slovnej zásoby veľkého rozsahu (úroveň C1 Spoločného európskeho referenčného rámca Rady Európy).  Tieto skúšky pre pokročilých zodpovedajú jazykovej úrovni C1 podľa SERR (Sspoločného európskeho rámca pre jazyky.

Obsah skúšky

 • Reading / Čítanie s porozumením  – 1 hodina
 • Writing / Písaný prejav – 1 hodina a 10 minút
 • Listening / Počúvanie – približne 40 minút
 • Speaking / Hovorený prejav – 16 minút (vo dvojici kandidátov)

Hodnotenie a výsledky

Minimálna hodnota pre úspešné zvládnutie tejto skúšky zodpovedá asi 60% z celkového počtu bodov. Na úspešné absolvovanie nie je treba túto úroveň dosiahnuť v každej jednotlivej časti skúšky. Úspešní kandidáti získajú certifikát s jedným z hodnotiacich stupňov A, B, C. Neúspešní sú hodnotení stupňami D a E.